Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2019/01/28

Integritetspolicy och GDPR (Svenska)

Vi på Inprint vet hur viktigt privatlivet är för våra kunder, leverantörer, partners och besökare. Vårt mål med denna policy är att tydligt och öppet beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du är övertygad om att Din personliga information finns i säkert lagringsutrymme. Inprint utför all hantering av personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslagar.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan tillskrivas en faktisk person. Volt samlar in personuppgifter på flera sätt, främst genom personlig kontakt med dig, men i vissa fall kan en person också lämna personuppgifter om andra personer. Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via receptionen, via e-post, telefon eller på annat sätt. Först och främst samlar vi in ​​de personuppgifter som behövs för att svara på din fråga, slutföra avtal mellan dig och Inprint. När vi använder vår webbplats samlar vi in ​​information om din användning av tjänsten. Vissa av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, till exempel ditt IP-nummer. Vi samlar också information om hur du navigerar på webbplatsen, vilka sökningar du gör och vilken information du är intresserad av.

Ansvarig för de personuppgifter vi samlar om er Inprint – Imbia Tryckeri AB, Stålgatan 8-10, 754 50 Uppsala, Sverige (telefon 18 16 20 50, email info@inprint.se). Inprint lagrar personlig information för att svara och hantera kontakter och förfrågningar från kunder, besökare på webbplatsen och sociala medier, sökande, leverantörer och medarbetare för att leverera och följa upp de tjänster som beställts av oss för att slutföra avtal mellan dig och Inprint och för marknadsföring, till exempel nyhetsbrev, information om tävlingar och andra projekt eller nyheter om Inprint. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter om vi inte har erhållit ditt samtycke är nödvändigt för att uppfylla avtalet. Om du väljer att inte lämna din personliga information kan vi i vissa fall inte ingå avtal med dig. Viss bearbetning sker även för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, såsom Inprints redovisningsskyldighet. Om du inte har något avtalsförhållande med Inprint kan vi behandla dina personuppgifter om vi har ett berättigat intresse av att följa upp med dig eller genom att vidta direkta marknadsföringsåtgärder. I sådana fall behandlas informationen i enlighet med dina intressen angående personlig integritet och med beaktande av dina grundläggande rättigheter och friheter.

Om det behövs för att kunna leverera de tjänster som du beställt hos oss anlitar vi externa leverantörer, såsom molntjänstleverantörer av textbehandling, postklienter, kontorsprodukter, lagrings- och systemtjänster inom EU. Överföringen av personuppgifter utanför EU / EES är endast för att skydda personuppgifter i händelse av en större säkerhetshändelse. I så fall upprätthålls också en adekvat skyddsnivå i utlandet (vid händelse kan du kontakta oss för information om skyddsnivån). Annars kan personuppgifter behandlas av våra IT-leverantörer inom området drift, support och systemtjänster i vår IT-miljö.

Vi behandlar din personliga information så länge vi har ett aktivt kundrelation med dig och sedan i enlighet med god praxis i vår bransch. Du har rätt att begära fri tillgång, rättelse eller radering av personuppgifter om dig som vi lagrar, liksom begränsning av lagringsutrymmen som rör dig och invändningar mot sådant lagringsutrymme. Du har också rätt att få informationen vi behandlar om dig i ett mycket användbart maskinläsbart format. Om du har samtyckt till vår personliga databehandling har du rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka det.

Om du har några frågor eller frågor om vilka personuppgifter du har lagrat och hur kan du kontakta oss på info@inprint.se eller via telefon +46 18 16 20 50 eller via regelbundet brev till Inprint – Imbia Tryckeri AB , Stålgatan 8-10, 754 50 Uppsala.

Om du vill klaga: Den som anser att ett företag bryter mot lagar om integritet kan kontakta Datatillsynsmyndigheten (tillsynsmyndighet). Läs mer på www.datainspektionen.se/kontakta-oss/.

Last updated: 2019/01/28

Privacy Policy and GDPR (English)

We at Inprint know how important privacy is for our customers, suppliers, partners and site visitors, and our goal with this policy is to clearly and transparently describe how we collect, use, display, transfer and store your information so that you are confident that your personal information is in safe storage. Inprint carries out all handling of personal data in accordance with applicable privacy laws.

Personal data is any information that can be directly or indirectly attributed to an actual person. Volt collects personal information in several ways, primarily by personal contact with you, but in some cases, a person may provide personal information about other people as well. We collect personal information from you when you contact us, for example via the reception, by email, telephone or in other ways. First of all, we collect the personal information needed to answer your question, complete agreements between you and Inprint. When using our site, we collect information about your use of the service. Some of these data may be personal data, such as your IP number. We also collect information about how you navigate the website, what searches you make and what information you are interested in.

Responsible for the personal data we gather about you is Inprint – Imbia Tryckeri AB, Stålgatan 8-10, 754 50 Uppsala, Sweden (phone +46 18 16 20 50, email info@inprint.se). Inprint stores personal information in order to answer and handle contacts and requests from customers, web site visitors and social media, applicants, suppliers, and collaborators, in order to deliver and follow up the services ordered from us to complete agreements between you and Inprint and for marketing purposes, such as newsletters, information about competitions and other projects or news about Inprint. Our legal basis for processing personal data if we have not obtained your consent is necessary to fulfill the agreement – If you choose not to provide your personal information, we may in some cases not enter into an agreement with you. Certain processing also takes place in order to fulfill legal obligations, such as Inprint’s accounting obligation. If you have no contractual relationship with Inprint, we may process your personal information if we have a legitimate interest in following up with you or by taking direct marketing measures. In such cases, information will be processed in accordance with your interests regarding personal integrity and with consideration of your fundamental rights and freedoms.

If necessary to be able to deliver the services you ordered from us, we hire external suppliers, such as cloud service providers of word processing, mail clients, office products, storage and system services, within the EU. The transfer of personal data outside the EU / EEA is only for the protection of personal data in the event of a major security incident – in that case, an adequate level of protection is also maintained abroad (in case of incident you may contact us for information on the level of protection). Otherwise, personal data may be processed by our IT providers in the area of ​​operations, support and system services in our IT environment.

We process your personal information as long as we have an active customer relationship with you and then in accordance with good practice in our industry. You are entitled to request free access, correction or deletion of personal data about you that we store, as well as limitation of storage relating to you and objection to such storage. You also have the right to get the information we process about you in a widely used machine-readable format. If you have consented to our personal data processing, you are entitled to withdraw it at any time.

If you have any questions or concerns about what personal data about you we are storing and how, please contact us at info@inprint.se or by telephone +46 18 16 20 50, or via a regular letter sent to Inprint – Imbia Tryckeri AB, Stålgatan 8-10, 754 50 Uppsala.

If you want to complain: Anyone who considers that a company violates privacy laws may contact the Data Inspectorate (regulatory authority). Read more at www.datainspektionen.se/kontakta-oss/.